صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ رابطه کانگورو بودن

کانگورو بودن

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ رابطه

با کنار گذاشتن استثناء ها و روزمرگی ها؛ از نظر من رابطه های عاطفی بیشتر دو دسته اند؛ آن که به شما یک احساس خوشبختی عجیب می دهند؛ آن هایی که باعث می شوند تازه بفهمید بدبختیِ عُظمی یعنی چه. آن ها که به شما احساس خوشبختی می دهند خود دو دسته اند، کوتاه مدت یا میان مدت. آن ها که باعث می شوند تازه بفهمید بدبختی یعنی چه نیز دو دسته اند؛ میان مدت یا تا وقتی به خاک سپرده شوید. نتیجه اخلاقی این که باید مثل یک کانگوروی سرحال و حواس جمع داخل خوشبختی های کوتاه مدت و میان مدت بالا و پایین بپرید و مراقب باشید داخل آن یکی نیفتید که… که بیچاره اید.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه