صفحه اصلی فرهنگفرهنگِ رابطه فاصله و رایحه

فاصله و رایحه

نوشته پرنس‌جان
فرهنگِ رابطه

فاصله و رایحه

- نوشته پرنس‌جان

دیده اید رابطه ما و پرفیوم های مان را؟ شیشه اش را پشت ویترین فروشگاه می بینیم. ذوق می کنیم. می خواهیم استشمامش کنیم. به داخل می رویم تا آن را برای مان بیاورند. می آورند. پوست جعبه اش را لمس می کنیم. درب اش را که تَلَق باز می کنند، عاشق آن صدای لعنتی می شویم. چشم می بندیم. نفسی عمیق می کشیم و عطرش را به تن مان می پاشیم. آه! از بوی اش مست می شویم که هیچ، می خواهیم آن رایحه از آنِ ما باشد. قبایِ دل انگیزِ تن مان باشد. عطری که با پوشیدنش نه تنها لبریز از آرامش شویم و انسانی دوست داشتنی تر، که تحسین دیگران را نیز بر می انگیزیم.سال ها گذشته، آن عطر روی میز ماست. عطری که زمانی مست مان می کرد، حال آنقدر هر روز به تن مان پوشانده ایم اش که نه دیگر چشم های مان را برای حس اش می بندیم، نه ذوق داشتن اش برما مانده، نه برای مان مهم است دیگر که هنگام باز شدن دربش چه صدایی می دهد. حال هر صدایی! مهم این است که هنوز کار می کند! حواس مان نیست چقدر از آن رفته، چقدر از آن مانده. هر روز، یک پیس روی گردن، یک پیس روی مچ ها، مثلِ همه روزها. مثلِ همه عطرها…

رابطه عاطفی هم دنیایی شبیه به رابطه ما با پرفیوم های مان دارد. وقتی دو تن همدیگر را دوست دارند، می خواهند، چه بخواهند و نخواهند فاصله ندادن و مداوِم بر هم تابیدن شان می رود که رایحه رابطه شان را روز به روز رنگ ببازاند. معمولی تر کند. بشود رابطه ای که فقط زنده است و اما زندگی درآن نیست. خیال می کنم آدم ها همیشه با هم رشد نمی کنند، نُمُوشان گاهی در تنها گذاشتن شان است. پارتنرهای عاطفی هوشمند، قانون همیشه و همه جا با هم بودن را جدی نمی گیرند، که معتقدند این “همیشه” گاهی خودِ سم است. عاشق بودن زیباست، دوست داشتن فریباست، اما ناخوداگاهِ انسان قاعده ای تلخ دارد، عادت دارد که عادت کند. حال آنکه باید عادت کنید که عادت نکنید.

ما از یک تابلوی زیبا لذت می بریم وقتی که در درست ترین فاصله نسبت به آن ایستاده ایم و تماشایش می کنیم. زیاد نزدیک شویم، ایرادهای رنگ و قابش دل مان را می زند، زیاد دور بشویم از لذت تماشای جزئیات محروم می گردیم. “فاصله درست”، به اندازه بودن و گاهی نبودن است. و آنکه خیال می کند گاهی نبودن، یعنی از دست دادن رابطه اش، یا انسان کم تجربه ای است، یا انسانی است که خود می داند دوست داشتنی نیست، یا این که مطمئن است پارتنرش به تمام معنا یک عوضی است.

دیده اید رابطه ما و پرفیوم های مان را؟ شیشه اش را پشت ویترین فروشگاه می بینیم. ذوق می کنیم. می خواهیم استشمامش کنیم. به داخل می رویم تا آن را برای مان بیاورند. می آورند. پوست جعبه اش را لمس می کنیم. درب اش را که تَلَق باز می کنند، عاشق آن صدای لعنتی می شویم. چشم می بندیم. نفسی عمیق می کشیم و عطرش را به تن مان می پاشیم. آه! از بوی اش مست می شویم که هیچ، می خواهیم آن رایحه از آنِ ما باشد. قبایِ دل انگیزِ تن مان باشد. عطری که با پوشیدنش نه تنها لبریز از آرامش شویم و انسانی دوست داشتنی تر، که تحسین دیگران را نیز بر می انگیزیم.سال ها گذشته، آن عطر روی میز ماست. عطری که زمانی مست مان می کرد، حال آنقدر هر روز به تن مان پوشانده ایم اش که نه دیگر چشم های مان را برای حس اش می بندیم، نه ذوق داشتن اش برما مانده، نه برای مان مهم است دیگر که هنگام باز شدن دربش چه صدایی می دهد. حال هر صدایی! مهم این است که هنوز کار می کند! حواس مان نیست چقدر از آن رفته، چقدر از آن مانده. هر روز، یک پیس روی گردن، یک پیس روی مچ ها، مثلِ همه روزها. مثلِ همه عطرها…

رابطه عاطفی هم دنیایی شبیه به رابطه ما با پرفیوم های مان دارد. وقتی دو تن همدیگر را دوست دارند، می خواهند، چه بخواهند و نخواهند فاصله ندادن و مداوِم بر هم تابیدن شان می رود که رایحه رابطه شان را روز به روز رنگ ببازاند. معمولی تر کند. بشود رابطه ای که فقط زنده است و اما زندگی درآن نیست. خیال می کنم آدم ها همیشه با هم رشد نمی کنند، نُمُوشان گاهی در تنها گذاشتن شان است. پارتنرهای عاطفی هوشمند، قانون همیشه و همه جا با هم بودن را جدی نمی گیرند، که معتقدند این “همیشه” گاهی خودِ سم است. عاشق بودن زیباست، دوست داشتن فریباست، اما ناخوداگاهِ انسان قاعده ای تلخ دارد، عادت دارد که عادت کند. حال آنکه باید عادت کنید که عادت نکنید.

ما از یک تابلوی زیبا لذت می بریم وقتی که در درست ترین فاصله نسبت به آن ایستاده ایم و تماشایش می کنیم. زیاد نزدیک شویم، ایرادهای رنگ و قابش دل مان را می زند، زیاد دور بشویم از لذت تماشای جزئیات محروم می گردیم. “فاصله درست”، به اندازه بودن و گاهی نبودن است. و آنکه خیال می کند گاهی نبودن، یعنی از دست دادن رابطه اش، یا انسان کم تجربه ای است، یا انسانی است که خود می داند دوست داشتنی نیست، یا این که مطمئن است پارتنرش به تمام معنا یک عوضی است.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه